Vacatures

Vacatures Bestuur 

Het bestuur is op zoek naar leden die een actieve bijdrage willen leveren binnen het bestuur.

Op dit moment zijn er vacatures voor:

Vacature voorzitter

De VOI is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wat vragen wij?

 • Iemand houdt van leiding geven aan een gemotiveerde groep mensen en,
 • die bereid en gemotiveerd is een deel van zijn vrije tijd te spenderen aan de VOI.

 Als voorzitter coördineer je het bestuur van de VOI in tal van verschillende projecten en activiteiten voor de leden. Dit betekent dat je meerdere keren per maand met elkaar overlegt (meestal digitaal) en de lijnen uitstippelt met de overige bestuursleden.

 Waarom zou je dit doen?

 • Je levert op een leuke manier een maatschappelijk relevante en zinvolle bijdrage aan ten behoeve van de VOI-gemeenschap.
 • Mogelijkheid tot verdere persoonlijke ontwikkeling.
 • Uitbreiding van je netwerk binnen de OI-gemeenschap zowel nationaal als internationaal
 • Een, zij het beperkte, financiële tegemoetkoming
 • En last but not least, een leuk gemotiveerd team om mee samen te werken.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden via ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl. Dit geldt ook voor verdere inhoudelijke vragen over de functie.

  

Vacature penningmeester

Wat vragen wij?

 • Iemand met enige financiële affiniteit en,
 • die bereid en gemotiveerd is een deel van zijn vrije tijd te spenderen aan de VOI.

De belangrijkste vraag die je dan krijgt is altijd hoeveel tijd kost het? Dat is tegelijk de vraag die het moeilijkste is te beantwoorden. Dat hangt deels van jezelf af maar ook van wat er op een bepaald moment aan activiteiten is. Voordeel is dat er binnen een bestuur van 7 personen ruimte is om taken te verdelen.

Net als bij de vacature tot voorzitter rijst de vraag. Waarom zou je dit doen?

 • Je levert op een leuke manier een maatschappelijk relevante en zinvolle bijdrage aan en ten behoeve van de VOI-gemeenschap.
 • Mogelijkheid tot verdere persoonlijke ontwikkeling.
 • Uitbreiding van je netwerk binnen de OI-gemeenschap zowel nationaal als internationaal
 • Een, zij het beperkte, financiële tegemoetkoming
 • En last but not least, een leuk gemotiveerd team om mee samen te werken.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden via ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl. Dit geldt ook voor inhoudelijke vragen over de functie.


Vacature VOI-Nieuwsbrief

Het bestuur is op dit moment specifiek op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als auteur voor de nieuwe nieuwsbrief. Mocht u interesse hebben om vorm en verhalen te geven aan de nieuwsbrief, neem dan contact op met de redactie via ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

 

Vacature Projecten

De vereniging neemt deel aan of participeert in vele projecten. Dit kunnen we als bestuur niet alleen. Graag komen wij in contact met vrijwilligers die willen ondersteunen in onze lopende projecten. Projecten zijn altijd een samenwerking tussen verschillende organisaties. Als ondersteunende kracht zal je vanuit je eigen ervaring met OI en de ervaring van anderen die je meeneemt de samenwerkende partijen kunnen informeren.

Projecten duren 1-2 jaar maximaal. Je wordt verantwoordelijk voor het ondersteunen van één project. Er wordt van je verwacht dat je de bijeenkomsten die binnen dat project georganiseerd worden, zoveel mogelijk bijwoont. We moeten daarin op je kunnen rekenen. Het kan ook zijn dat we je vragen een kort verslagje te schrijven 1-2 keer per jaar voor de VOI-Nieuwsbrief. Omdat projecten een looptijd van 1-2 jaar hebben, vragen wij een commitment voor die tijd. Gemaakte reiskosten worden vergoed door de VOI. Afhankelijk van het project is er mogelijk ook een kleine financiele extra voor elke keer dat een  bijeenkomst/vergadering plaatsvindt in het kader van het project. Dit is op basis van beschikbaarheid van en gereserveerde financiele middelen bij de VOI.

Er zijn daarnaast ook af en toe losse, eenmalige dingen die voorbij komen. Voorbeelden zijn: een enquete invullen, een stukje van de website invullen, een evenement organiseren. Ook daarvoor kunnen we altijd een helpende hand gebruiken. Neem hiervoor contact op met ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

 

Vacature werkgroepen

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden te helpen binnen onze vereniging.

Zo zijn er verschillende werkgroepen binnen de vereniging die voor het bestuur een klankbord vormen voor allerlei activiteiten en de klankbordfunctie geldt ook andersom. 

Ook heeft het bestuur een aantal activiteiten waarmee het meer naar buiten wil treden. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van belangenbehartiging of projecten waar de VOI aan deelneemt.

Wij zoeken een vrijwilligers die

 • initiatiefrijk zijn
 • enthousiast zijn
 • zelfstandig kan werken
 • goed kan samenwerken
 • kan binden
 • affiniteit heeft met de vereniging

Ingeschatte tijdsbesteding: gemiddeld 2,5 uur per week

Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij:

ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

 

Vrijwilligerswerk

Onbetaalde medewerkers zijn voor de VOI van groot belang. Omdat de VOI werkt met een relatief klein budget, bestaande uit overheidssubsidie en de inkomsten uit lidmaatschap en sponsoring, zijn er beperkte financiële middelen beschikbaar voor het inkopen van expertise en uitvoerende medewerkers.

 

Medezeggenschap & inspraak

Wij nemen de bijdrage van vrijwilligers serieus, en staan voor inspraak in beleid en medezeggenschap op de werkvloer. Daarbij gaat het vooral om zaken die de vrijwilligers direct raken, bijvoorbeeld de inhoud van hun werkzaamheden en hun rechten en plichten in de organisatie. Er bestaan verschillende vormen van medezeggenschap en inspraak. Sommigen zijn formeel geregeld, andere informeel. Bij verenigingen met leden is het hoogste inspraakorgaan de ledenvergadering. Diens taken en verantwoordelijkheden zijn statutair vastgelegd.

 

Ambassadeur

Elke vrijwilliger is een ambassadeur van de VOI en moet daartoe uitgerust zijn. De vereniging draagt zorg voor informatie over de onderlinge samenwerking tussen de vrijwilligers, en voor de inhoud van de functie en de daarbij gevraagde competenties.

 

Wederzijdse belangen

Wij denken dat vrijwilligers behoefte hebben aan waardering en erkenning en aan een serieuze relatie met professionals binnen de organisatie. De vereniging op haar beurt is afhankelijk van een goed bestuur en van het werven en behouden van gekwalificeerde vrijwilligers. Daarom gaan we graag in gesprek met geïnteresseerden om te onderzoeken waar deze behoeften in elkaars verlengde liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.

Wie zich als vrijwilliger aan de VOI verbindt, verricht werk zonder daarvoor salaris te ontvangen. Er kunnen wel afspraken gemaakt worden over vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

 

Werkvelden / beleidsterreinen VOI

Elke vrijwilliger is gekoppeld aan een beleidsterrein c.q. een werkveld. Daardoor worden de competenties van de vrijwilligers gematcht met de vraag naar vrijwilligers van VOI. Een ideale match komt tot stand indien een vrijwilliger binnen zijn of haar werkveld zijn of haar capaciteiten optimaal kan inzetten. Dit betekent dat vrijwilligers actief gezocht worden en er een selectie van het eventuele aanbod plaatsvindt.

Een nieuwe vrijwilliger wordt altijd aangenomen voor een specifieke functie. De taken van de vrijwilliger zijn beschreven in een functieprofiel. Daarbij kan het om een uitvoerende functie gaan zoals het organiseren van activiteiten en het beheren van de website. Ook kan het om inhoudelijke functies gaan zoals een bestuur- of adviesfunctie.

 

Voorkeur

VOI heeft een voorkeur voor vrijwilligers die Osteogenesis Imperfecta hebben. Daarnaast is de VOI natuurlijk ook erg blij met mensen zonder OI die zich voor de vereniging in willen zetten.


 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Kleimuur 5
3991 ET Houten