Vacatures

Vacatures Bestuur 

Het bestuur is op zoek naar leden die een actieve bijdrage willen leveren binnen het bestuur.

Op dit moment zijn er vacatures voor: vacature algemeen bestuurslid


  Vacature VOI-Nieuwsbrief

  Het bestuur is op dit moment specifiek op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als auteur voor de nieuwe nieuwsbrief. Mocht u interesse hebben om vorm en verhalen te geven aan de nieuwsbrief, neem dan contact op met de redactie via ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

   

  Vacature Projecten

  De vereniging neemt deel aan of participeert in vele projecten. Dit kunnen we als bestuur niet alleen. Graag komen wij in contact met vrijwilligers die willen ondersteunen in onze lopende projecten. Projecten zijn altijd een samenwerking tussen verschillende organisaties. Als ondersteunende kracht zal je vanuit je eigen ervaring met OI en de ervaring van anderen die je meeneemt de samenwerkende partijen kunnen informeren.

  Projecten duren 1-2 jaar maximaal. Je wordt verantwoordelijk voor het ondersteunen van één project. Er wordt van je verwacht dat je de bijeenkomsten die binnen dat project georganiseerd worden, zoveel mogelijk bijwoont. We moeten daarin op je kunnen rekenen. Het kan ook zijn dat we je vragen een kort verslagje te schrijven 1-2 keer per jaar voor de VOI-Nieuwsbrief. Omdat projecten een looptijd van 1-2 jaar hebben, vragen wij een commitment voor die tijd. Gemaakte reiskosten worden vergoed door de VOI. Afhankelijk van het project is er mogelijk ook een kleine financiele extra voor elke keer dat een  bijeenkomst/vergadering plaatsvindt in het kader van het project. Dit is op basis van beschikbaarheid van en gereserveerde financiele middelen bij de VOI.

  Er zijn daarnaast ook af en toe losse, eenmalige dingen die voorbij komen. Voorbeelden zijn: een enquete invullen, een stukje van de website invullen, een evenement organiseren. Ook daarvoor kunnen we altijd een helpende hand gebruiken. Neem hiervoor contact op met ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

   

  Vacature werkgroepen

  Het bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden te helpen binnen onze vereniging.

  Zo zijn er verschillende werkgroepen binnen de vereniging die voor het bestuur een klankbord vormen voor allerlei activiteiten en de klankbordfunctie geldt ook andersom. 

  Ook heeft het bestuur een aantal activiteiten waarmee het meer naar buiten wil treden. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van belangenbehartiging of projecten waar de VOI aan deelneemt.

  Wij zoeken een vrijwilligers die

  • initiatiefrijk zijn
  • enthousiast zijn
  • zelfstandig kan werken
  • goed kan samenwerken
  • kan binden
  • affiniteit heeft met de vereniging

  Ingeschatte tijdsbesteding: gemiddeld 2,5 uur per week

  Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij:

  ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

   

  Vrijwilligerswerk

  Onbetaalde medewerkers zijn voor de VOI van groot belang. Omdat de VOI werkt met een relatief klein budget, bestaande uit overheidssubsidie en de inkomsten uit lidmaatschap en sponsoring, zijn er beperkte financiële middelen beschikbaar voor het inkopen van expertise en uitvoerende medewerkers.

   

  Medezeggenschap & inspraak

  Wij nemen de bijdrage van vrijwilligers serieus, en staan voor inspraak in beleid en medezeggenschap op de werkvloer. Daarbij gaat het vooral om zaken die de vrijwilligers direct raken, bijvoorbeeld de inhoud van hun werkzaamheden en hun rechten en plichten in de organisatie. Er bestaan verschillende vormen van medezeggenschap en inspraak. Sommigen zijn formeel geregeld, andere informeel. Bij verenigingen met leden is het hoogste inspraakorgaan de ledenvergadering. Diens taken en verantwoordelijkheden zijn statutair vastgelegd.

   

  Ambassadeur

  Elke vrijwilliger is een ambassadeur van de VOI en moet daartoe uitgerust zijn. De vereniging draagt zorg voor informatie over de onderlinge samenwerking tussen de vrijwilligers, en voor de inhoud van de functie en de daarbij gevraagde competenties.

   

  Wederzijdse belangen

  Wij denken dat vrijwilligers behoefte hebben aan waardering en erkenning en aan een serieuze relatie met professionals binnen de organisatie. De vereniging op haar beurt is afhankelijk van een goed bestuur en van het werven en behouden van gekwalificeerde vrijwilligers. Daarom gaan we graag in gesprek met geïnteresseerden om te onderzoeken waar deze behoeften in elkaars verlengde liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.

  Wie zich als vrijwilliger aan de VOI verbindt, verricht werk zonder daarvoor salaris te ontvangen. Er kunnen wel afspraken gemaakt worden over vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

   

  Werkvelden / beleidsterreinen VOI

  Elke vrijwilliger is gekoppeld aan een beleidsterrein c.q. een werkveld. Daardoor worden de competenties van de vrijwilligers gematcht met de vraag naar vrijwilligers van VOI. Een ideale match komt tot stand indien een vrijwilliger binnen zijn of haar werkveld zijn of haar capaciteiten optimaal kan inzetten. Dit betekent dat vrijwilligers actief gezocht worden en er een selectie van het eventuele aanbod plaatsvindt.

  Een nieuwe vrijwilliger wordt altijd aangenomen voor een specifieke functie. De taken van de vrijwilliger zijn beschreven in een functieprofiel. Daarbij kan het om een uitvoerende functie gaan zoals het organiseren van activiteiten en het beheren van de website. Ook kan het om inhoudelijke functies gaan zoals een bestuur- of adviesfunctie.

   

  Voorkeur

  VOI heeft een voorkeur voor vrijwilligers die Osteogenesis Imperfecta hebben. Daarnaast is de VOI natuurlijk ook erg blij met mensen zonder OI die zich voor de vereniging in willen zetten.


   

  Wat is de VOI?

  Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

  Contactformulier

  Kom in contact en vul het formulier in.

  Bekijk contactformulier

  Adres

  Vereniging Osteogenesis Imperfecta
  Beekmos 9
  3994 KZ Houten