Privacybeleid

De VOI hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VOI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

PRIVACYBELEID VAN DE VOI

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Osteogenesis Imperfecta (hierna: VOI) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden]. Indien je lid wordt van de VOI, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan VOI verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging Osteogenesis Imperfecta, Beekmos 9, 3994 KZ Houten, KvK: 4030391.

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via siraterces.[antispam].@oivereniging.nl.

2. Welke gegevens verwerkt door de VOI en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres      
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)  
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.

2.2 De VOI verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het   lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van  uitnodigingen, nieuwsbrieven en informatie over activiteiten van de VOI
  • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld.

Emailberichtgeving

De VOI gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de VOI. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De VOI verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de VOI passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de VOI gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de VOI kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VOI zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de VOI je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie siraterces.[antispam].@oivereniging.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Naam: Privacybeleid VOI versie 2018-06-01  Download
Type: pdf
Grootte: 42 kB
 

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Beekmos 9
3994 KZ Houten