Uit het Breekpunt

Terug bij af

Het was een gewone dinsdag zoals alle andere eenenvijftig dinsdagen van het jaar. Dat zou je tenminste kunnen denken, maar voor mij pakte het even anders uit. Die ochtend brak ik na een val uit mijn rolstoel twee botten en … Lees verder…

vacatures

Alle functies staan hieronder beschreven. Tevens staat aangegeven met wie u contact kunt zoeken als u vragen heeft.

 

Wij hopen op enthousiaste reacties.

 

Bestuur VOI.

 

 

 

Vrijwilligers voor werkgroepen

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden te helpen binnen onze vereniging.

 

Zo zijn er verschillende werkgroepen binnen de vereniging die voor het bestuur een klankbord vormen voor allerlei activiteiten en de klankbordfunctie geldt ook andersom.  De communicatiecoördinator is er om deze spilfunctie meer inhoud te geven. Deze zal de voorzitter informeren wat er binnen de werkgroepen afspeelt.

 

Ook heeft het bestuur een aantal activiteiten waarmee het meer naar buiten wil treden. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van belangenbehartiging of projecten waar de VOI aan deelneemt.

 

Daarnaast werken we als vereniging vaak samen met de Stichting Care4brittlebones, een stichting die gelden verzamelt om onderzoek naar OI te sponsoren. De activiteiten en de communicatie hierover dienen goed afgestemd zijn.

 

Wij zoeken een vrijwilligers die

– initiatiefrijk zijn

– enthousiast zijn

– zelfstandig kan werken

– goed kan samenwerken

– kan binden

– affiniteit heeft met de vereniging

 

Ingeschatte tijdsbesteding:

Gemiddeld 2,5 uur per week

 

Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij:

 

Cindy Wan – e: voorzitter@oivereniging.nl

 

Vrijwilligerswerk

Onbetaalde medewerkers zijn voor de VOI van groot belang. Omdat de VOI werkt met een relatief klein budget, bestaande uit overheidssubsidie en de inkomsten uit lidmaatschap en sponsoring, zijn er beperkte financiële middelen beschikbaar voor het inkopen van expertise en uitvoerende medewerkers.

 

Medezeggenschap & inspraak

Wij nemen de bijdrage van vrijwilligers serieus, en staan voor inspraak in beleid en medezeggenschap op de werkvloer. Daarbij gaat het vooral om zaken die de vrijwilligers direct raken, bijvoorbeeld de inhoud van hun werkzaamheden en hun rechten en plichten in de organisatie. Er bestaan verschillende vormen van medezeggenschap en inspraak. Sommigen zijn formeel geregeld, andere informeel. Bij verenigingen met leden is het hoogste inspraakorgaan de ledenvergadering. Diens taken en verantwoordelijkheden zijn statutair vastgelegd.

 

Ambassadeur

Elke vrijwilliger is een ambassadeur van de VOI en moet daartoe uitgerust zijn. De vereniging draagt zorg voor informatie over de onderlinge samenwerking tussen de vrijwilligers, en voor de inhoud van de functie en de daarbij gevraagde competenties.

 

Wederzijdse belangen

Wij denken dat vrijwilligers behoefte hebben aan waardering en erkenning en aan een serieuze relatie met professionals binnen de organisatie. De vereniging op haar beurt is afhankelijk van een goed bestuur en van het werven en behouden van gekwalificeerde vrijwilligers. Daarom gaan we graag in gesprek met geïnteresseerden om te onderzoeken waar deze behoeften in elkaars verlengde liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.

 

Wie zich als vrijwilliger aan de VOI verbindt, verricht werk zonder daarvoor salaris te ontvangen. Er kunnen wel afspraken gemaakt worden over vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

 

Werkvelden / beleidsterreinen VOI

Elke vrijwilliger is gekoppeld aan een beleidsterrein c.q. een werkveld. Daardoor worden de competenties van de vrijwilligers gematcht met de vraag naar vrijwilligers van VOI. Een ideale match komt tot stand indien een vrijwilliger binnen zijn of haar werkveld zijn of haar capaciteiten optimaal kan inzetten. Dit betekent dat vrijwilligers actief gezocht worden en er een selectie van het eventuele aanbod plaatsvindt.

 

Een nieuwe vrijwilliger wordt altijd aangenomen voor een specifieke functie. De taken van de vrijwilliger zijn beschreven in een functieprofiel. Daarbij kan het om een uitvoerende functie gaan zoals het organiseren van activiteiten en het beheren van de website. Ook kan het om inhoudelijke functies gaan zoals een bestuur- of adviesfunctie.

 

Voorkeur

VOI heeft een voorkeur voor vrijwilligers die Osteogenesis Imperfecta hebben. Daarnaast is de VOI natuurlijk ook erg blij met mensen zonder OI die zich voor de vereniging in willen zetten.

 

terug naar organisatie

Reacties zijn gesloten.